Nyheter

21 Jul 2014
by administrator

Israels krigføring i Gaza.

Norsk Innvandrerforum tar avstand fra Israels krigføring i Gaza. Vi ber den norske regjering klart og tydelig ta avstand fra Israels krigføring og drapet på flere hundre sivile på Gaza . Det er en økende frustrasjon blant norske muslimer som må tas på alvor. Vår regjering må gjøre alt som er mulig for å få til en våpenhvile. Videre må det jobbes for en varig løsning som innebærer opprettelse av  en egen stat Palestina.

23 Jun 2014
by administrator

Nytt styre i NIF

Norsk Innvandrerforum arrangerte møte /kulturaften 210614. Hoved tema var hvordan øke minoriteters deltakelse i samfunnet.  De ble også gitt informasjon om ulike tilbud i bydel Grorud.

Det ble valgt et nytt styre.  Athar Ali ble gjenvalgt som leder.  Det nye styre består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Disse har bakgrunn i 5 forskjellige land. Styret har 2 kvinner og en ungdoms representant.

Møte ble avsluttet med musikk innslag fra ulike land og middag.

17 May 2014
by administrator

Pressemelding om nedleggelse av kontaktutvalget.

Oslo, 090314

Hvorfor vil regjeringen nedlegge kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter? Hvorfor fikk ikke innvandrerorganisasjoner anledning om å sin mening om dette? Har Frp fått gjennomslag for sin politikk overfor etniske minoriteter? Hva med H og samarbeidspartiene?

Vi har blitt kjent med at regjeringen ved barne – likestilling og innkluderingsdepartement vil nedlegge kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter.

Kontaktutvalget har i mange år vært et rådgivende organ for norske myndigheter og løftet fram innvandrerens synspunkter. Utvalget er hatt en viktig funksjon. Dersom utvalget skulle nedlegges bør det først tas opp med innvandrerorganisasjoner og minoritets miljører. Å nedlegge utvalget og særlig på den måten er uheldig og lite demokratisk.

17 May 2014
by administrator

Pressemelding om terror i Oslo og utøya.

300711

Vi i Norsk Innvandrerforum tar sterkt avstand fra terrorhandlinger i Oslo og utøya fredag 2207. Våre tanker går til de som har mistet sine kjære. Vi vil uttrykke støtte til alle dem som er skadet, til pårørende og til alle dem som gjør en innsats for å hjelpe.

Det er samtidig en påminnelse om at de høyre ekstremistene må tas mer på alvor og bekjempes på alle mulige måter. Politiet og PST må i større grad ha fokus på disse grupperinger i det norske samfunn. De må ikke få lov til å ødelegge demokratiet og det flerkulturelle Norge. Massemorderen Anders Behring Breivik tilhørte ideologisk et høyreradikalt og muslimfiendtlig miljø som det siste tiåret har spredd ideen om en muslimsk invasjon av Vesten.

Vi er blant dem som har lenge har påpekt at det er ikke er islam, det flerkulturelle Norge som er en trussel for det norske samfunn. Alle, ikke minst det politiske Norge bør sørge for at Breiviks holdninger ikke får rotfeste i Norge.

17 May 2014
by administrator

Pressemelding vedr.forslag om å innføre 21 års aldersgrense for få familiegjenforning.

211106

Norsk Innvandrerforum går imot regjeringens forslag om å innføre 21 års aldersgrense for å få familiegjenforening med ektefelle. For det første vil en slik lov vil i praksis diskriminere personer på basis av etnisitet og opprinnelsesland. Eksempelvis kan en norsk statsborger med etnisk norsk bakgrunn gifte seg og bo sammen med sin ektefelle uten videre. Mens en norsk statsborger med innvandrerbakgrunn må vente til hun eller han er 21 år hvis vedkommende velger å gifte seg med en fra opprinnelsesland. For det andre vil ikke en innføring av alderskrav på 21 år eller 24 år løse problemet med tvangsekteskap. For det tredje vil innføring av en slik aldersgrense vil være en indirekte støtte til innvandrerfiendtlige krefter i Norge og et uheldig signal til minoritetsmiljører. Noen av de som argumenterer for innføring av en slik aldersgrense gjør dette også som et ledd i å begrense innvandring til Norge noe de oppfatter som en trussel.

I Norge som rettsstat kan vi ikke ha lover som vi i utgangspunktet vet vil ramme enkelte grupper mer enn andre. Allerede i dag har vi en utlendingslov som på flere områder diskriminerer personer på basis av opprinnelse eller nasjonalitet. Et av viktigste tiltakene mot tvangsekteskap kan være å få til en dialog med minoritetsmiljøer. Det er spesielt viktig å nå grupper som har liten kontakt med det norske samfunnet. I den forbindelse kan innvandrerorganisasjoner spille en viktig rolle. Det er vanskelig å få til store endringer på dette område uten å være i dialog med dem det gjelder sier Athar Ali.

17 May 2014
by administrator

Pressemelding om svømmetilbud

010710
Det er mange barn i Norge som ikke kan svømme. Det gjelder ikke minst barn og unge med minoritetsbakgrunn. Flere personer med minoritetsbakgrunn har dødd i drukningsulykker i de siste årene. Ulykken i går hvor 2 brødrene døde var det siste eksemplet på det.

Vi mener at alle barn må få svømmeopplæring på skolen. Ingen lærer å svømme på 10 timer som er tilbudet på skolen i dag. Det må legges større vekt på å gi barn med minoritetsbakgrunn tilstrekkelig svømmeopplæring, gjerne egne tilbud for jenter og kvinner dersom det er nødvendig. Også voksne med minoritetsbakgrunn bør få et slikt tilbud. Det er svært få voksne med minoritetsbakgrunn som kan svømme.

Statlige og kommunale myndigheter bør slutte å legge ansvaret på hverandre. De må sammen gjøre noe! Oslo kommune har et spesielt ansvar siden mange av de minoritetsspråkelige bor i Oslo. Vi krever straks tiltak på dette området. Dersom svømmeopplæringen hadde vært bedre kunne mange av de tragiske drukningsulykker vært unngått, sier Athar Ali, leder i Norsk Innvandrerforum.

17 May 2014
by administrator

Pressmelding om karikaturene av profeten

01022006

Norsk Innvandrerforum tar avstand fra karikaturene av profet Muhammed i Jyllands-posten og det norske kristne Magasinet nylig. Vi har stor forståelse for at det oppleves som krenkende av de fleste muslimer i verden.

Ytringsfriheten er et gode som vi skal ta vare på. Ovennevnte karikaturene av profeten har lite med ytringsfriheten å gjøre. Det er i realiteten et angrep på Islam i dekke av ytringsfriheten. Det er ikke første gang vi ser dette. Carl. I. Hagens uttalelser sommeren 2004 og Hege Storhaugs blasfemiske angrep på profeten i fjor er bare noen eksempler på dette. Vi må stille spørsmål om hva er motivet bak slike handlinger ?

Vi støtter kravet om at norske og danske regjeringer må beklage karikaturene av profeten i ovennevnte aviser. Vi har forståelse for at slike ytringer ikke kan stoppes etter dagens lov. Det er helt på sin plass at den norske regjering kan beklage dette ovenfor en del av sin egen befolkning. Ja muslimer er også en del av det norske samfunn og deres religion har krav på å bli respektert. Gjensidig respekt er en grunnleggende forutsetning for utvikling av det flerkulturelle samfunn. Norske myndigheter må derfor i klare ordelag si at slike ytringer som undergraver alle forsøk på integrering og gjensidig forståelse ikke er akseptable, sier Athar Ali, lederen i Norsk Innvandrerforum.

Vi støtter også forslag om ny blasfemilov som kan beskytte minoriteter mot krenkende og hatefulle ytringer.

16 May 2014
by administrator

ressemelding vedr. bruk av hijab i politiuniform

100209

Norsk Innvandrerforum mener at bruken av hijab og evt. andre religiøse eller kulturelle tegn er positiv og et viktig skritt i riktig retning. Det må selvfølgelig bygge på frivillighet.

For første vil det bidra til å ivareta mangfold i det norske samfunn. Vi lever i et flerkulturelt samfunn og det er flere måter å være norsk på. Det er av stor betydning at viktige institusjoner som for eksempel politiet gjør nødvendige endringer for å tilpasse det flerkulturelle samfunn.

For det andre vil det bidra til at politiet i større grad gjenspeiler sammensetning av befolkningen. Videre vil det også bidra til at etniske minoriteter blir bedre integrert i det norske samfunn.

Vi synes det er beklagelig at enkelte bla. Stortingsrepresentant Borten Moe og Hege Storhaug reagerer negativt på det. Det vitner kanskje om manglende forståelse for det flerkulturelle samfunn. Vi vil minne om at i flere andre land er det lov å bruke turban som en del av politiuniform. Hvorfor skaper det så oppsikt i Norge?

16 May 2014
by administrator

Pressemelding vedr. flaggdebatten.

070408

Minoritetsspråkelige elever bør gis mulighet til å vise sine hjemlandets flagg og drakter under barnetog og feiring av 17. mai

Norsk Innvandrerforum ber 17. mai komiteen i Oslo om å gi elever med minoritetsbakgrunn mulighet til å vise hjemlandets flagg og drakter under barnetog og feiring av 17. mai i Oslo.
Norge og særlig Oslo er blitt et flerkulturelt samfunn. Over 35 % av elever i Oslo skolen har etnisk minoritetsbakgrunn. På enkelte skoler er elever med innvandrerbakgrunn i flertall. Det flerkulturelle samfunn slik vi ser det en ressurs og berikelse for Norge.

Vi har med glede registrert at den samiske minoriteten i Oslo fikk lov til å vise sitt flagg under barnetog i Oslo i fjor. Vi mener at etniske minoriteter, deres kulturer, religioner og språk er en del av det norske samfunn. Det vil derfor være riktig å gi minoritetsspråklige elever mulighet til å vise sine hjemlandets flagg og drakter i tillegg til det norske under barnetog og feiring av 17. mai i Oslo.

Det vil være en positiv bekreftelse av minoritetspråklige elevers opprinnelse, kulturelle bakgrunn og identitet. Videre vil det være et signal på at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn noe som er en berikelse og ressurs. Et slik innslag vil gjøre 17. mai til mer fargerikt og inkluderende, avslutter Athar Ali.

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432