Nyheter

16 Dec 2014
by administrator

Terror mot barn i Pakistan.

Pressemelding

Norsk Innvandrerforum tar det på det sterkeste avstand fra terror handlinger i Peshawar, Pakistan hvor over 130 skolebarn ble drept idag. Det er terrorisme i sin verste form. Det må fordømmes og bekjempes med alle mulige midler. Det internasjonale samfunn må sta sammen om terrorisme uansett hvilket land som blir rammet av det. Våre tanker går til pårørende og alle som er berørt av dette. Vi vil også vise medfølelse med mange med pakistansk bakgrunn som bor i Norge.

For ytterligere kommentarer:
Athar Ali,
90679308/46808707

16 Dec 2014
by administrator

Debattmøte om radikalisering.

Norsk Innvandrerforum arrangerte et debatt møte om radikalisering blant ungdom med minoritets bakgrunn den 13 12 14. Det ble mange fine innlegg og bra diskusjon. Her er noen bilder fra debatten. Psykolog Sunil Loona, bystyrerepresentant Elvis Chi Nwosu (AP),salto-koordinator Anders Langfeldt-Rugelbak og Arild Kragset fra stovnerpolitet var innledere.

22 Jul 2014
by administrator

Israels war in Gaza

Norwegian Immigrant Forum deplores Israel’s war in Gaza. We ask the Norwegian government clearly denounce Israel’s war and the killing of hundreds of civilians in Gaza. There is growing frustration among Norwegian Muslims which must be taken seriously. Our government must do everything possible to bring about a ceasefire. Furthermore for a permanent solution that involves the creation of an independent state of Palestine.

21 Jul 2014
by administrator

Israels krigføring i Gaza.

Norsk Innvandrerforum tar avstand fra Israels krigføring i Gaza. Vi ber den norske regjering klart og tydelig ta avstand fra Israels krigføring og drapet på flere hundre sivile på Gaza . Det er en økende frustrasjon blant norske muslimer som må tas på alvor. Vår regjering må gjøre alt som er mulig for å få til en våpenhvile. Videre må det jobbes for en varig løsning som innebærer opprettelse av  en egen stat Palestina.

23 Jun 2014
by administrator

Nytt styre i NIF

Norsk Innvandrerforum arrangerte møte /kulturaften 210614. Hoved tema var hvordan øke minoriteters deltakelse i samfunnet.  De ble også gitt informasjon om ulike tilbud i bydel Grorud.

Det ble valgt et nytt styre.  Athar Ali ble gjenvalgt som leder.  Det nye styre består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Disse har bakgrunn i 5 forskjellige land. Styret har 2 kvinner og en ungdoms representant.

Møte ble avsluttet med musikk innslag fra ulike land og middag.

17 May 2014
by administrator

Pressemelding om nedleggelse av kontaktutvalget.

Oslo, 090314

Hvorfor vil regjeringen nedlegge kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter? Hvorfor fikk ikke innvandrerorganisasjoner anledning om å sin mening om dette? Har Frp fått gjennomslag for sin politikk overfor etniske minoriteter? Hva med H og samarbeidspartiene?

Vi har blitt kjent med at regjeringen ved barne – likestilling og innkluderingsdepartement vil nedlegge kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter.

Kontaktutvalget har i mange år vært et rådgivende organ for norske myndigheter og løftet fram innvandrerens synspunkter. Utvalget er hatt en viktig funksjon. Dersom utvalget skulle nedlegges bør det først tas opp med innvandrerorganisasjoner og minoritets miljører. Å nedlegge utvalget og særlig på den måten er uheldig og lite demokratisk.

17 May 2014
by administrator

Pressemelding om terror i Oslo og utøya.

300711

Vi i Norsk Innvandrerforum tar sterkt avstand fra terrorhandlinger i Oslo og utøya fredag 2207. Våre tanker går til de som har mistet sine kjære. Vi vil uttrykke støtte til alle dem som er skadet, til pårørende og til alle dem som gjør en innsats for å hjelpe.

Det er samtidig en påminnelse om at de høyre ekstremistene må tas mer på alvor og bekjempes på alle mulige måter. Politiet og PST må i større grad ha fokus på disse grupperinger i det norske samfunn. De må ikke få lov til å ødelegge demokratiet og det flerkulturelle Norge. Massemorderen Anders Behring Breivik tilhørte ideologisk et høyreradikalt og muslimfiendtlig miljø som det siste tiåret har spredd ideen om en muslimsk invasjon av Vesten.

Vi er blant dem som har lenge har påpekt at det er ikke er islam, det flerkulturelle Norge som er en trussel for det norske samfunn. Alle, ikke minst det politiske Norge bør sørge for at Breiviks holdninger ikke får rotfeste i Norge.

17 May 2014
by administrator

Pressemelding vedr.forslag om å innføre 21 års aldersgrense for få familiegjenforning.

211106

Norsk Innvandrerforum går imot regjeringens forslag om å innføre 21 års aldersgrense for å få familiegjenforening med ektefelle. For det første vil en slik lov vil i praksis diskriminere personer på basis av etnisitet og opprinnelsesland. Eksempelvis kan en norsk statsborger med etnisk norsk bakgrunn gifte seg og bo sammen med sin ektefelle uten videre. Mens en norsk statsborger med innvandrerbakgrunn må vente til hun eller han er 21 år hvis vedkommende velger å gifte seg med en fra opprinnelsesland. For det andre vil ikke en innføring av alderskrav på 21 år eller 24 år løse problemet med tvangsekteskap. For det tredje vil innføring av en slik aldersgrense vil være en indirekte støtte til innvandrerfiendtlige krefter i Norge og et uheldig signal til minoritetsmiljører. Noen av de som argumenterer for innføring av en slik aldersgrense gjør dette også som et ledd i å begrense innvandring til Norge noe de oppfatter som en trussel.

I Norge som rettsstat kan vi ikke ha lover som vi i utgangspunktet vet vil ramme enkelte grupper mer enn andre. Allerede i dag har vi en utlendingslov som på flere områder diskriminerer personer på basis av opprinnelse eller nasjonalitet. Et av viktigste tiltakene mot tvangsekteskap kan være å få til en dialog med minoritetsmiljøer. Det er spesielt viktig å nå grupper som har liten kontakt med det norske samfunnet. I den forbindelse kan innvandrerorganisasjoner spille en viktig rolle. Det er vanskelig å få til store endringer på dette område uten å være i dialog med dem det gjelder sier Athar Ali.

17 May 2014
by administrator

Pressemelding om svømmetilbud

010710
Det er mange barn i Norge som ikke kan svømme. Det gjelder ikke minst barn og unge med minoritetsbakgrunn. Flere personer med minoritetsbakgrunn har dødd i drukningsulykker i de siste årene. Ulykken i går hvor 2 brødrene døde var det siste eksemplet på det.

Vi mener at alle barn må få svømmeopplæring på skolen. Ingen lærer å svømme på 10 timer som er tilbudet på skolen i dag. Det må legges større vekt på å gi barn med minoritetsbakgrunn tilstrekkelig svømmeopplæring, gjerne egne tilbud for jenter og kvinner dersom det er nødvendig. Også voksne med minoritetsbakgrunn bør få et slikt tilbud. Det er svært få voksne med minoritetsbakgrunn som kan svømme.

Statlige og kommunale myndigheter bør slutte å legge ansvaret på hverandre. De må sammen gjøre noe! Oslo kommune har et spesielt ansvar siden mange av de minoritetsspråkelige bor i Oslo. Vi krever straks tiltak på dette området. Dersom svømmeopplæringen hadde vært bedre kunne mange av de tragiske drukningsulykker vært unngått, sier Athar Ali, leder i Norsk Innvandrerforum.

17 May 2014
by administrator

Pressmelding om karikaturene av profeten

01022006

Norsk Innvandrerforum tar avstand fra karikaturene av profet Muhammed i Jyllands-posten og det norske kristne Magasinet nylig. Vi har stor forståelse for at det oppleves som krenkende av de fleste muslimer i verden.

Ytringsfriheten er et gode som vi skal ta vare på. Ovennevnte karikaturene av profeten har lite med ytringsfriheten å gjøre. Det er i realiteten et angrep på Islam i dekke av ytringsfriheten. Det er ikke første gang vi ser dette. Carl. I. Hagens uttalelser sommeren 2004 og Hege Storhaugs blasfemiske angrep på profeten i fjor er bare noen eksempler på dette. Vi må stille spørsmål om hva er motivet bak slike handlinger ?

Vi støtter kravet om at norske og danske regjeringer må beklage karikaturene av profeten i ovennevnte aviser. Vi har forståelse for at slike ytringer ikke kan stoppes etter dagens lov. Det er helt på sin plass at den norske regjering kan beklage dette ovenfor en del av sin egen befolkning. Ja muslimer er også en del av det norske samfunn og deres religion har krav på å bli respektert. Gjensidig respekt er en grunnleggende forutsetning for utvikling av det flerkulturelle samfunn. Norske myndigheter må derfor i klare ordelag si at slike ytringer som undergraver alle forsøk på integrering og gjensidig forståelse ikke er akseptable, sier Athar Ali, lederen i Norsk Innvandrerforum.

Vi støtter også forslag om ny blasfemilov som kan beskytte minoriteter mot krenkende og hatefulle ytringer.

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432