Nyheter

04 Sep 2023
av administrator

Valgmøte 260823

Norsk Innvandrerforum arrangerte et vellykket debattmøte i forbindelse med valget. Alle politiske partier med unntak av Frp og SP deltok. Temaer som bla. barnevern, levekår, morsmålsundervisning og fattigdom ble tatt opp. Over 60 personer var tilstede

11 Aug 2023
av administrator

Valgmøte

Norsk Innvandrerforum arrangerer valgmøte i forbindelse med kommunevalget lørdag 2608 kl. 15.00. Vi vil fokusere bla. på levekår, barnevern, skole/utdanning og eldre. Flere politiske partier kommer. Vennligst gi beskjed derom du vil komme. Tlf. 90679308.

04 Jul 2023
av administrator

håndhilse eller ikke ?

Det er mange måter å hilse på. I Norge er det mest vanlig å håndhilse. Og det er naturlig for de fleste av oss som bor her i landet. På annen side bør det være rom for at noen ikke vil håndhilse. Episoden på en skole i Oslo som viser hvordan rektor reagerte da en elev ikke vil håndhilse er uheldig. Det er mulig at rektor s budskap og intensjon var god, men hun glemmer sin rolle som skolens leder. Hun burde ha vist forstålse og respekt for eleven som satte grense for sin private afære. Integrering handler ikke om hvordan man hilser, men et samfunn som bygger på likestilling og gjensidig respekt.Se innsikt603 rekkevidde for innlegg

Alle reaksjoner:32Kamran Athar Ali, Shahid Tanvir og 30 andre

04 Jul 2023
av administrator

Sannhetskommisjon og minoriteter

Sannhets og forsoningskommisjonens rapport viser med all tydelighet hvordan samer, kvener og skogfinner ble undertrykket i over 150 år. De mistet bla sitt språk, sin kultur og sin identitet. Det er en svart og trist kapittel av norsk historie. Overgrep og feil som ble gjort mot nasjonale minoriteter må rettes opp. Det er også viktig å lære av denne historien. Det er sterke krefter i Norge som vil assimilere dagens etniske minoriteter. Det er mange likhetstrekk mellom assimilering og fornorskningspolitikk. Vi i Norsk Innvandrerforum tar avstand fra dette. Vi ønsker integrering som bygger på likestilling, valgmulighet og gjensidig respekt. Videre er minoritets kulturer og språk endel av det norske samfunn og bør få en likeverdig plass.

03 May 2022
av administrator

Et flerkulturell barnevern ?

Av Athar Ali, leder i Norsk Innvandrerforum, ledende klinisk sosionom

Forholdet mellom barnevernet og etniske minoriteter er ofte preget av mistillit og mistro – noe som bør tas på alvor. Konflikten mellom barnevernet og mange familier med familiebakgrunn fra andre land enn Norge er ikke et problem som er oppstått i det siste. Slik har det vært i mange år.

Trenger stødig kompetanse rundt minoritetsspråklige
De ansvarlige myndigheter, politikere og barnevernet er blitt gjort oppmerksom på dette i mange år uten at det er gjort noe særlig for å rette på det. Som bystyrerepresentant tok jeg opp saken som et privat forslag i Oslo bystyre i 2003. Jeg fremmet i alt ni ulike forslag for å styrke barnevernets kompetanse på dette området.

Alle disse forslagene ble nedstemt med et stort flertall – som heller ikke fremmet noen alternative forslag. Senere har jeg jobbet med dette gjennom Norsk Innvandrerforum. Jeg har også sittet i kompetansegruppa i regi av Bufdir siden 2013.

Barnevernloven gjelder selvsagt for alle som bor i Norge. Barnevernet må jobbe ut ifra barns rettigheter, og disse er hjemlet i loven. I tillegg er det svært viktig at barnevernet og hjelpeapparatet for øvrig har tilstrekkelig kompetanse rundt minoritetsspråklige barn og deres familier, herunder oppvekstsvilkår, migrasjonsprosessen, spesielle behov og kulturelle forskjeller. Det har stor betydning for barnevernets vurderinger og tiltak, ikke minst ved en eventuell omsorgsovertakelse.

Avvik fra «norsk normalitet» vekker mistanke
I noen saker har barnevernets tiltak vært en stor hjelp for barn og deres familier. Derimot oppleves det også ofte at barnevernets kompetanse og arbeid på dette området er mangelfullt, tilfeldig og noen ganger virker mot sin hensikt.

Det finnes mange eksempler hvor barnevernet enten gjør for lite eller overreagerer. Jeg tror ulik vektlegging av det kulturelle aspektet er noe av årsaken til det. På 1980-tallet la barnevernet stor, muligens for stor, vekt på det kulturelle aspektet. I de siste årene er barnas kulturelle tilhørighet, og hva denne kan bety for omsorgssituasjonen, barnevernets vurderinger og tiltak, så å si ikke et tema. Målestokken er gjerne en norsk idealfamilie og en vurderer omsorgen ut fra normalitetsbegrepet som er forankret i det norske samfunnet. Dersom det er større avvik fra dette vekkes mistanke om omsorgssvikt.

Barneoppdragelse også kulturelt og historisk betinget
Mye teori som legges til grunn for barnevernsarbeid i Norge er basert på den vestlige verdens verdimål og tar i liten grad hensyn til forskjeller i kulturelle verdier. All forskning fra andre land viser at det knytter seg særegne problemer til disse sakene. Det er derfor etter min mening behov for å utvikle nye forståelsesmåter og tiltak som er tilpasset barn og familier med minoritetsbakgrunn.

MYE TEORI SOM LEGGES TIL GRUNN FOR BARNEVERNSARBEID I NORGE ER BASERT PÅ DEN VESTLIGE VERDENS VERDIMÅL

Så lenge vi operer innenfor en homogen kultur kan konvensjonelle forventninger til atferd brukes som målestokk, men i et flerkulturelt samfunn er det også viktig å se omsorg og samspill som deler av kulturelle mønstre. Barneoppdragelse er også kulturelt og historisk betinget. Dersom barnevernet kun vurderer omsorgssituasjon og hjelpetiltak ut fra vestlig og middelklassens standarder, vil det skape misforståelser, mistolkinger, uheldige beslutninger og konflikter.

Seks tiltak for å øke tillit mellom barnevernet og minoriteter

1.
Det bør i mye større grad vektlegges og vurderes i hvilken grad foreldrenes kulturbakgrunn, oppdragelsesideologi, deres forståelse av barns behov og ikke minst migrasjonsprosessen har betydning for samspillets kvalitet og for omsorgssituasjon. En slik vektlegging vil ha stor betydning for å gjøre riktige vurderinger og finne gode tiltak.

2.
Mange minoritetsforeldre trenger mye hjelp og oppfølging i forhold til å være foreldre i et nytt land. Det er mange faktor som er med på å påvirke deres omsorgsevner og deres foreldrefunksjoner. Blant annet traumatiske erfaringer, ekskludering og marginalisering i Norge. Å styrke foreldrenes kompetanse og autoritet, for eksempel gjennom kunnskapsformidling, vil ofte være et godt tiltak.

3.
Barnevernet, loven, arbeidsmetoder m.m. må gjøres mer forståelig for minoritetsmiljøer. Dette er viktig fordi barnevernet ofte er et ukjent fenomen for mange med minoritetsbakgrunn. Her kan samarbeid med innvandrerorganisasjoner være viktig.

4.
Barnevernet bør benytte seg av flerkulturell kompetanse hentet fra egne rekker, særlig ved omsorgsovertagelse og sakkyndigarbeid.

5.
Barn med minoritetsbakgrunn bør som hovedregel plasseres i fosterhjem som gjenspeiler deres kultur og språkbakgrunn, slik også barnevernloven og FNs barnekonvensjon spesifiserer. Dette har stor betydning, blant annet for barns trygghet og identitetsutvikling.

6.
Til sist, men ikke minst, bør barnevernet bli mer flerkulturelle, både i kompetanse og ved at de ansatte også reflekterer brukerne av etaten. Hvis dette ikke skjer, vil barnevernet ofte bli oppfattet som et organ som tar barn fra foreldre i stedet for en instans som i utgangspunktet gir hjelp.

Trenger stødig kompetanse rundt minoritetsspråklige

De ansvarlige myndigheter, politikere og barnevernet er blitt gjort oppmerksom på dette i mange år uten at det er gjort noe særlig for å rette på det. Som bystyrerepresentant tok jeg opp saken som et privat forslag i Oslo bystyre i 2003. Jeg fremmet i alt ni ulike forslag for å styrke barnevernets kompetanse på dette området. 

Alle disse forslagene ble nedstemt med et stort flertall – som heller ikke fremmet noen alternative forslag. Senere har jeg jobbet med dette gjennom Norsk Innvandrerforum. Jeg har også sittet i kompetansegruppa i regi av Bufdir siden 2013.   

Barnevernloven gjelder selvsagt for alle som bor i Norge. Barnevernet må jobbe ut ifra barns rettigheter, og disse er hjemlet i loven. I tillegg er det svært viktig at barnevernet og hjelpeapparatet for øvrig har tilstrekkelig kompetanse rundt minoritetsspråklige barn og deres familier, herunder oppvekstsvilkår, migrasjonsprosessen, spesielle behov og kulturelle forskjeller. Det har stor betydning for barnevernets vurderinger og tiltak, ikke minst ved en eventuell omsorgsovertakelse.   

Avvik fra «norsk normalitet» vekker mistanke

I noen saker har barnevernets tiltak vært en stor hjelp for barn og deres familier. Derimot oppleves det også ofte at barnevernets kompetanse og arbeid på dette området er mangelfullt, tilfeldig og noen ganger virker mot sin hensikt. 

Det finnes mange eksempler hvor barnevernet enten gjør for lite eller overreagerer. Jeg tror ulik vektlegging av det kulturelle aspektet er noe av årsaken til det. På 1980-tallet la barnevernet stor, muligens for stor, vekt på det kulturelle aspektet. I de siste årene er barnas kulturelle tilhørighet, og hva denne kan bety for omsorgssituasjonen, barnevernets vurderinger og tiltak, så å si ikke et tema. Målestokken er gjerne en norsk idealfamilie og en vurderer omsorgen ut fra normalitetsbegrepet som er forankret i det norske samfunnet. Dersom det er større avvik fra dette vekkes mistanke om omsorgssvikt. 

Barneoppdragelse også kulturelt og historisk betinget

Mye teori som legges til grunn for barnevernsarbeid i Norge er basert på den vestlige verdens verdimål og tar i liten grad hensyn til forskjeller i kulturelle verdier. All forskning fra andre land viser at det knytter seg særegne problemer til disse sakene. Det er derfor etter min mening behov for å utvikle nye forståelsesmåter og tiltak som er tilpasset barn og familier med minoritetsbakgrunn. 

MYE TEORI SOM LEGGES TIL GRUNN FOR BARNEVERNSARBEID I NORGE ER BASERT PÅ DEN VESTLIGE VERDENS VERDIMÅL

Så lenge vi operer innenfor en homogen kultur kan konvensjonelle forventninger til atferd brukes som målestokk, men i et flerkulturelt samfunn er det også viktig å se omsorg og samspill som deler av kulturelle mønstre. Barneoppdragelse er også kulturelt og historisk betinget. Dersom barnevernet kun vurderer omsorgssituasjon og hjelpetiltak ut fra vestlig og middelklassens standarder, vil det skape misforståelser, mistolkinger, uheldige beslutninger og konflikter. 

Seks tiltak for å øke tillit mellom barnevernet og minoriteter

1.
Det bør i mye større grad vektlegges og vurderes i hvilken grad foreldrenes kulturbakgrunn, oppdragelsesideologi, deres forståelse av barns behov og ikke minst migrasjonsprosessen har betydning for samspillets kvalitet og for omsorgssituasjon. En slik vektlegging vil ha stor betydning for å gjøre riktige vurderinger og finne gode tiltak. 

2.
Mange minoritetsforeldre trenger mye hjelp og oppfølging i forhold til å være foreldre i et nytt land. Det er mange faktor som er med på å påvirke deres omsorgsevner og deres foreldrefunksjoner. Blant annet traumatiske erfaringer, ekskludering og marginalisering i Norge. Å styrke foreldrenes kompetanse og autoritet, for eksempel gjennom kunnskapsformidling, vil ofte være et godt tiltak. 

3.
Barnevernet, loven, arbeidsmetoder m.m. må gjøres mer forståelig for minoritetsmiljøer. Dette er viktig fordi barnevernet ofte er et ukjent fenomen for mange med minoritetsbakgrunn. Her kan samarbeid med innvandrerorganisasjoner være viktig.

4.
Barnevernet bør benytte seg av flerkulturell kompetanse hentet fra egne rekker, særlig ved omsorgsovertagelse og sakkyndigarbeid. 

5.
Barn med minoritetsbakgrunn bør som hovedregel plasseres i fosterhjem som gjenspeiler deres kultur og språkbakgrunn, slik også barnevernloven og FNs barnekonvensjon spesifiserer. Dette har stor betydning, blant annet for barns trygghet og identitetsutvikling. 

6.
Til sist, men ikke minst, bør barnevernet bli mer flerkulturelle, både i kompetanse og ved at de ansatte også reflekterer brukerne av etaten. Hvis dette ikke skjer, vil barnevernet ofte bli oppfattet som et organ som tar barn fra foreldre i stedet for en instans som i utgangspunktet gir hjelp.

03 Sep 2021
av administrator

Debattmmøte 280821

Norsk Innvandrerforum arrangerte et debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget. Temaer som bl.a levekår, søskenbarn ekteskap, støtte til HRS, morsmålsundervisning, barnevern og Kashmir ble tatt opp.

20 Aug 2021
av administrator

Valgmøte

Norsk Innvandrerforum arrangerer et debattmøte i forbindelse med Stortingsvalget 2808 kl. 15.00 Temaer som berører etniske minoriteter vil bli tatt opp. 8 politiske partier deltar. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å delta, tlf. 90679308.

08 Jul 2021
av administrator

Minoritetsbarn i norske fosterhjem

I henhold til barnevernloven paragraf 4-22 skal man alltid prøve å finne fosterhjem innen barnets familie og slekt. Forskningen viser at det er mange fordeler for barn og ungdom hvis de flytter til et hjem de kjenner fra før og som gjenspiller deres kulturelle og språklige bakgrunn. Det blir lettere for å barna å opprettholde livslange relasjoner. Videre er det lavere forekomst av psykiske lidelser og atferdsvansker forutsatt de får god omsorg, støtte og oppfølging.
Til tross for dette blir et stort antall barn med minoritetsbakgrunn, antagelig et flertall, plassert i fosterhjem som de ikke kjenner fra før og som ikke gjenspeiler deres etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn. Konsekvensen av dette er blant annet at mange mister sitt morsmål, kultur og religion. Dette har også stor betydning for deres identitetsutvikling. Det å miste kontakt med sin opprinnelses kultur, morsmål etc. virker i mange tilfeller svært negativ. Mange kan også utvikle det som kalles etnisk selvhat. Det vil si at man ser ned på sine biologiske foreldre, familie, slekt, opprinnelses kultur og språk. Det blir også vanskelig å gjenopprette kontakt med sin biologiske familie, slekt og miljø i voksen alder.
Det er få fosterhjem med minoritetsbakgrunn. Jeg har derfor forståelse for barnevernet må mange ganger plassere barn og unge som ikke gjenspeiler deres bakgrunn. Noen ganger kan det også haste med å finne et fosterhjem. Det er likevel barnas beste og interesser som må gå foran. Barn har behov både trygghet og kontinuitet. De har krav på å ha en god omsorgssituasjon, men også rett til lære, videreutvikle sitt morsmål, og utvikle en flerkulturell identitet. Å ha en trygg identitet handler også om å ha flerkulturell identitet. Det innebærer bl.a. at man kan pendle mellom flere kulturer, lære det beste fra hver kultur og være stolt over det.
Barnevernet i Norge har dessverre lite fokus på det selv om det har blitt tatt opp mange ganger, blant annet av oss. Vi mener at det er det er norske myndigheters ansvar å skaffe flere fosterhjem med minoritetsbakgrunn. Dersom barn/unge med minoritetsbakgrunn plasseres etniske norske fosterhjem er det barnevernets ansvar å sørge for at de får opplæring i sitt morsmål, lærer sin opprinnelses kultur og får hjelp til å utvikle en flerkulturell identitet.

Athar Ali

15 Apr 2021
av administrator

Barn med minoritetsbakgrunn og fosterhjem

Athar Ali ber bufdir orientere om følgende på møte i brukerrådet den 300421.
1) Finnes det oversikt over hvor mange barn/unge plasseres i fosterhjem som ikke har samme etnisk, kulturell og språklig bakgrunn?
2) Hva er status når det gjelder arbeid med å rekruttere flere fosterhjem med minoritetsbakgrunn?
3) Hvordan sikrer barnevernet ivaretakelse av etnisk, kulturell og språklig identitet dersom fosterhjem har en annen bakgrunn enn barnet/ungdommen?

NORSKINNVANDRERFORUM.NO © 2014 - Org: 992 694 432